Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта www.teniski-bg.eu

Уважаеми клиенти, молим прочетете вниманието условията за ползване на On-Line  магазина на фирма НИТ Трейдинг ООД.

www.teniski-bg.eu е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма НИТ Трейдинг ООД. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС за 1(една) бройка и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. НИТ Трейдинг ООД си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него.

Всички запазени марки са притежание на техните собственици.
Фирмените знаци на всички търговски марки представени в сайта, освен ако не е упоменато друго, са собственост или лицензирани от съответните компании и/или дъщерни дружества. Всички други имена на марки, продукти, или търговски марки публикувани на сайта са собственост на съответните им притежатели.

Снимки на хора, места, продукти или личности, представени на сайта са или собственост на търговските марки, посочени в сайта, или се използват с изрично разрешение от притежателите им. Използването на тези снимки е забранено, освен ако не се получи предварително писмено разрешение от НиТ трейдинг ООД. Всяко неразрешено използване на изображения може да наруши авторски права, търговски марки, неприкосновеността на личния живот.

Дефиниции

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.teniski-bg.eu
"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукт при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
"Услуги" са всички действия, осъществявани от „НиТ Трейдинг” ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на артикули от сайта.

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.teniski-bg.eu предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.teniski-bg.eu на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.
Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.teniski-bg.eut чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са всички стоки, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.teniski-bg.eu не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Способи за плащане

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избраната стока, по определения за това ред, Потребителят заплаща стойността обявена в сайта, съгласно чл.93 от ЗЗД, което има потвърдителна, доказателствена и обезщетителна функция, по отношение направената поръчка и не представлява авансово плащане по смисъла на чл. 53 от ЗЗП.

Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката подлежи на рекламация.
Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоки от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената стока на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на НИТ Трейдинг ООД.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:
- да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от НИТ Трейдинг ООД Услуги;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
- да уведомява незабавно НИТ Трейдинг ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
- да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на НиТ Трейдинг ООД

НИТ Трейдинг ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

НИТ Трейдинг ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.teniski-bg.eut или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на НИТ Трейдинг ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

НИТ Трейдинг ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на НИТ Трейдинг ООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. НИТ Трейдинг ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез НИТ Трейдинг ООД.

НИТ Трейдинг ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. НИТ Трейдинг ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.teniski-bg.eu

НИТ Трейдинг ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.teniski-bg.eu във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за НИТ Трейдинг ООД.

Потребителят е длъжен да обезщети НИТ Трейдинг ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез НИТ Трейдинг ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Информация, предоставена от Вас
Всяка лична информация, която може да предоставитена НИТ Трейдинг ООД чрез този сайт е защитен от Декларацията за поверителност, свързани с този сайт. НИТ Трейдинг ООД не ви задължава да публикувате лична информация на сайта.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от НИТ Трейдинг ООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то НИТ Трейдинг ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.